Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 


Obec Nová Sedlica

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nová Sedlica


Z Á M E R

predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľaZámer predaja nižšie uvedených nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici č. 57/2016 zo dňa 31.03.2016 a týka sa nasledovných novovytvorených parciel – pozemkov, vyčlenených geometrickým plánom č. 34823123-91/2015 zo dňa 19.08.2015 z pôvodných parciel registra „E“ č. 104 a 108 v k. ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve Obce Nová Sedlica, zapísaných na LV č. 1:


Predmet predaja:

a) - parcela č. 334/2 o výmere 504 m2 – trvalý trávny porast, parcela č. 336/2 o výmere 102 m2 – trvalý trávny porast, ktoré boli vyčlenené predmetným geometrickým plánom z pôvodnej parcely č. E KN 104 o výmere 4588 m2 – ostatné plochy,

b) - parcela č. 481/3 o výmere 110 m2 – zastávané plochy a nádvoria a parcela č. 481/4 o výmere 15 m2 - zastavané plochy a nádvoria, vyčlenené uvedeným geometrickým plánom z parcely vo vlastníctve obce č. E KN 108 o výmere 1072 m2 – vodné plochy,


Kupujúci: Vasil Fedoráš, rodený Fedoráš, trvalým bytom Nová Sedlica č. 41


Dôvod: Nehnuteľnosti sa nachádzajú v tesnej blízkosti rodinného domu žiadateľa /pred a za rodinným domom/ a žiadateľ ich v plnom rozsahu využíva. Keďže svojím využítím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami vo vlastníctve žiadateľa, pre obec sú nevyužiteľné a nadbytočné. 

                                                     

                                                                                                                                                                               Vasiľ Dinič, starosta obce

Zoznam aktualít

Nórsky projekt v Uličskej doline
V našom mikroregióne Uličská dolina sa v súčasnosti realizuje projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj, ktorý je financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
"Fest pod Kremencom" - X. ročník
Obec Nová Sedlica Vás srdečne pozýva na festival ľudového spevu a tanca pod názvom "Fest pod Kremencom", ktorý sa koná 17. júla 2016 na miestnom futbalovom ihrisku.
Zámer prevodu nehnuteľností v zmysle § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja pozemkov Obce Nová Sedlica zastavanými stavbami vo vlastníctve nadobúdateľa
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2016
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 2/2016
Projektová dokumentácia stavby
Výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Dom smútku - Nová Sedlica"
Revitalizácia historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt pod názvom "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" bol zrealizovaný za podpory Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - Zelená dedina.
Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt bol realizovaný v období od 01.07.-15.10.2015.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Obec Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu majetku Obce Nová Sedlica.
1