Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Obec Nová Sedlica

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nová Sedlica


Z Á M E R

predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

     Zámer predaja nižšie uvedenej nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov uznesením Obecného zatupiteľstva v Novej Sedlici č. 83/2017 zo dňa 27.03.2017 a týka sa nasledovnej novovytvorenej parcely - pozemku vyčleneného geometrickým plánom č. 34823123-19/2017 z pôvodnej parcely registra "C" č. 458 v k. ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve Obce Nová Sedlica, zapísanej na LV č. 1, podiel B2 v  1/1:

 

Predmet predaja:

A) Novovytvorená parcela:

- parcelné číslo  458/2 o výmere 89 m2, zastavané plochy, vyčlenená z pôvodnej parcely registra „C“ č. 458 vo vlastníctve obce Nová Sedlica,


 

Kupujúci: Michal Zimovčák, Nová Sedlica č. 30

Dôvod: Nehnuteľnosť bude plniť funkciu prístupovej cesty na stavebný pozemok vo vlastníctve nadobúdateľa, na ktorom sa plánuje výstavba rodinného domu.Zverejnené dňa: 09.06.2017

Zvesené dňa: .........................


Vasiľ Dinič

starosta obce

Zoznam aktualít

Majáles 2018
FS "Ľude spud Beskyda" v spolupráci s obcou Nová Sedlica Vás srdečne pozýva na MAJÁLES, ktorý sa uskutoční 11. mája 2018 v KD Nová Sedlica.
Vývoz separovaného odpadu z domácností 2018
Vývoz komunálneho odpadu z domácnosti - rok 2018
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk.
Obec Nová Sedlica odmenená Pečaťou rozvoja obcí a miest
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NiSSR) vyhodnotilo Novú Sedlicu ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.
Nórsky projekt v Uličskej doline
Projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj, ktorý je financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Revitalizácia historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt pod názvom "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" bol zrealizovaný za podpory Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - Zelená dedina.
Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt bol realizovaný v období od 01.07.-15.10.2015.
Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica
V obci máme studňu pre turistov.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
1