Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

O nás

          DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru (ďalej len OHZ), prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.

Zloženie výboru DHZ:

 •      Predseda
 •      Podpredseda - veliteľ
 •      Podpredseda - prevencie
 •      Tajomník
 •      Pokladník
 •      Organizačný referent
 •      Referent mládeže
 •      Strojník
 •      Materiálovo-technický referent
 •      Revízor

 

Hasičské desatoro by mal poznať každý hasič.

      Tvorí základnú ideu poslania dobrovoľného hasiča.

 1. Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.
 2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.
 3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.
 4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.
 5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.
 6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.
 7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.
 8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril.
 9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.
 10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.

 

Modlitba hasičov

 


                    Nech kdekoľvek požiar planie,                                       V náručí vyniesť dieťa,

                    ja splním svoju povinnosť,                                              kým nevyprší čas,

                    životy spasiť Pane,                                                         ale aj starca, matku,

                    daj že mi sily dosť.                                                           ktorá má sivý vlas.

       

                    Na stráži stojím stále,                                                      Ak z tvojej vôle má sa stať,

                    pretože povolaný som,                                                   že sám pri tom život stratím,

                    životy chrániť svojich,                                                     požehnaj Pane mojej rodine

                    blížneho, jeho dom.                                                         a láskavou rukou vráť im to,

                                                                                                            čo pri plnení poslania som iným dal.

                                                 Amen

 

 

Dôležité telefónne čísla – tiesňové volania:

   Hasiči

  112, 150

Partizánska, 1061, Snina

  Jednotka HaZZ

  758 0260

  762 2222

   Technik PO

  0904 932 059

Snina

   Záchranná služba

  112, 155

Sládkovičová 300/3

 Rýchla zdravotná     pomoc

  762 2444

   Polícia

112, 158

Študentská 1450/3

  Polícia Snina

  762 3333

   Elektráreň - VSE

0800 123 332

Tehelná 2, PO

 


   Plynoslužba - SPP

0850 111 727

Rozvojova 6, KE

 


   Vodáreň

055/642 7507

Rastislavova 77, KE

 

 

 

Svätý Florián, patrón hasičov a záchranárov

Modlitba k sv. Floríánovi


       Všemohúci a milosrdný Bože,

      Ty si dal  svätému Floriánovi silu vydržať všetky útrapy mučenia.

      Pomáhaj aj nám, ktorí dnes oslavujeme jeho víťazstvo,

      aby sme s Tvojou pomocou dosiahli víťazstvo nad zlobou a nenávisťou

      a obstáli v každom nebezpečenstve.

      Prosíme o to skrze nášho Pána Ježiša Krista,  Tvojho Syna, ktorý je Boh

     a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom svätým  po všetky veky vekov.

                                   Amen

 

     To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov - vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.

     Svätý Florián (Florián z Lorchu, lat. Florianus) je katolícky   svätec, patrón hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov, taktiež ako ochranca pred neúrodou, búrkou aj suchom. Florián je patrónom v Rakúsku, kde bolo po ňom pomenované aj mesto (Sankt Florian), taktiež v Česku, Slovensku, Bavorsku, Taliansku (Boloqna), Poľsku  (Krakov).

     Narodil sa v  Enns v rímskej provincii  Noriko za čias prenasledovania kresťanov počas vlády rímskeho  cisára Diokleciána.

     Florián bol plukovníkom v legionárskom vojsku rímskeho cisára v Cetii (dnešný  Zeiselmauer v Rakúsku). V roku 304 sa postavil na obranu 40 zatknutých a uväznených  kresťanských legionárov v Lorchu. Za pokus o vyslobodenie bol zatknutý a odsúdený miestodržiteľom Aquiliánom na smrť. Poprava sa konala dňa 4. mája 304 na brehu rieky Enns (v tej dobe nazývanej Aníza). Na krk mu bol priviazaný mlynský kameň a následne bol utopený vo vodách Enns. Nie je zistené, v akom veku bol popravený.

     Legenda hovorí, že voda vyplavila Floriánovo mŕtve telo na skalu, kde ho našla vdova Valéria, ako ho pred zhanobením stráži veľký orol. Ten sa objavil aj na niektorých neskorších zobrazeniach tohoto svätca. Na mieste hrobu Sv. Floriána pri Linci postavili kaplnku a neskoršie kostol s kláštorom, ktorý obývali benediktíni a po nich augustiniáni. Floriánove ostatky sa našli v 13. storočí. V roku 1942 boli objavené aj ostatky 40 mučeníkov, za ktorých svätec položil život.

     Časť jeho  relikvií je od roku 1183 v Krakove, ktoré daroval mestu pápež Lucious III. Pre ne dal postaviť knieža Kazimír II. (Spravodlivý) baziliku zasvätenú sv. Floriánovi. Ostatky svätca sa nachádzajú aj v relikviári Svätovítskeho chrámu v Prahe.

Kult patróna hasičov bol neskôr rozšírený po celej strednej Európe. Postavilo sa množstvo jeho sôch na ochranu pred požiarmi.

Vyobrazenia Floriána sa vyskytujú aj na priečeliach domov, v erboch, na pečatiach, rázcestiach a hlavne na hasičských zbrojniciach. Pred Floriánom v 15. storočí boli ochrancami pred ohňom sv. Agáta a sv. Vavrinec.

Povesť hovorí, že v ôsmom storočí zachránil Florián nemecké mesto Numberg pred požiarom. Podľa legendy taktiež ochránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a bol zachránený na príhovor svätca. Atribúty: zobrazuje sa ako rímsky dôstojník, alebo vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiace obydlie. Katolícka cirkev oslavuje jeho pamiatku 4. mája.