Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Referendum

                                             

                          Oznámenie

 

Oznamujeme Vám, že starosta obce na základe vyhlásenia referenda prezidentkou SR ,

utvoril na hlasovanie a sčítanie hlasov v obci Nová Sedlica 1 okrsok.

Určil miestnosť na hlasovanie: budova obecného úradu /zasadačka/, Nová Sedlica 23

 

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a  náhradníka do okrskovej volebnej komisie:   

                                                              obec@obecnovasedlica.sk


 

 MENOVANIE ZAPISOVATEĽA OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

 

V zmysle §19, ods. 4 Zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menujem za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie obce Nová Sedlica pre volebný obvod č. 1 pre referendum, ktoré sa bude konať 21. januára 2023

                                                             Janu Šebákovú

Adresa: Obecný úrad Nová Sedlica 23

Telefón: 057/76941 87, +421917249517

Email: obec@obenovasedlica.sk


Informácie pre voliča a voľba poštou:        https://www.minv.sk/?r23-info1 

                                                    REFERENDUM 2023


                Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,

na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum

a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h


V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"