Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Voľby do NR SR

 

 

 

           OBEC NOVÁ SEDLICA

                                                Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68 Zboj

O Z N A MDoručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

na voľby do NR SR v roku 2020

 
Adresa na doručovanie: Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68Emailová adresa na doručovanie: obec.novasedlica@makoba.sk


V Novej Sedlici, dňa 06.12.2019                                      Vasiľ Dinič, starosta obce 


                             

 

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

výkon trestu odňatia slobody,

právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

meno a priezvisko,

rodné číslo,

štátnu príslušnosť,

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

meno a priezvisko,

rodné číslo,

štátnu príslušnosť,

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

 

 

  Інформації про воліча

І

Датум і час волеб

Вольбы до Народной рады Словеньской републікы будуть в суботу 29. 2. 2020
од 7:00 до 22:00 годины.

ІІ

Право волити

Право волити до Народной рады Словеньской републікы мать обчан Словеньской републікы, котрый найпізнїше в день волеб досяг 18 років віку і не настав у нёго конфлікт з правом волити.

Право волити є в конфліктї зо законным оклїщінём особной слободы на основі охраны публічного здравя.

ІІІ

Право быти воленым

За посланця Народной рады Словеньской репблікы може быти зволеный обчан Словеньской републікы, котрый найпізнїше в день волеб досяг 21 років віку і жыє на теріторії Словеньской републікы.

Конфліктом з правом быти воленым є:

заарештованя,

правоплатне одсуджіня за напланованый кріміналный чін, покы одсуджіня не было загладжене,

однятя способности робити правны дїла.

ІV

Способ вольбы

Воліч може волити на теріторії Словеньской републікы:

у волебнім раёнї, в списку котрого є записаный, або

в будькотрім волебнім раёнї посередництвом леґітімації на голосованя.

Воліч може волити мімо теріторії Словеньской републікы посередництвом пошты, кідь:

місце ёго стабілного бываня не є на теріторії Словеньской републікы і быв на основі жадости записаный до шпеціалного списку волічів,

місце ёго стабілного бываня є на теріторії Словеньской републікы а в часї волеб ся стримує мімо єй теріторії і право волити посередництвом пошты пожадать од села/міста, в котрім стабілно бывать.

 

 

V

Леґітімація на голосованя

Воліч, котрый стабілно бывать на теріторії Словеньской републікы і в день волеб не буде мочі волити в містї свого стабілного бываня у волебнім раёнї, де є записаный в списку волічів, може пожадати од села/міста свого стабілного бываня леґітімацію на голосованя. Село/місто на пожаданя волічови выставить леґітімацію на голосованя і вычаркне го зо списку волічів з позначков, же му выдало леґітімацію на голосованя.

Леґітімація на голосованя дає право на запис до списку волічів у будькотрім волебнім раёнї.

Воліч може пожадати леґітімацію на голосованя:

особно,

найпізнїше в послїднїй робітный день перед вольбами (т. є. напізнїше 28. 2. 2020) в урядных годинах села.

Село выдасть леґітімацію на голосованя безодкладно,

у формі листины так,

жебы жадость о выданя леґітімації на голосованя была доручена селу/місту найпізнїше 15 робітных днїв перед днём волеб (т. є. найпізнїше 10. 2. 2020),

електронічнов поштов (і-мейлом) так,

жебы жадость о выданя леґітімації на голосованя была доручена селу/місту найпізнїше 15 робітных днїв перед днём волеб (т. є. найпізнїше 10. 2. 2020). Село/місто про такы припады опублікує на своїм вебсайтї електронічну адресу на посыланя жадостей. Кідь село/місто не має свій вебсайт, опублікує електронічну адресу на посыланя жадостей на урядній таблї села.

В жадости мусять быти уведжены такы факты о волічови:

мено і призвіско,

родне чісло,

штатне обчанство,

адреса стабілного бываня (село, уліця, чісло дому),

адреса, на котру село/місто зажене леґітімацію на голосованя.

посередництвом особы, уповномоченой жадателём

мож пожадати леґітімацію на голосованя найпізнїше послїднїй день перед днём волеб (т. є. найпізнїше 28. 2. 2020)

В жадости мусять быти уведжены такы факты о волічови:

мено і призвіско,

родне чісло,

штатне обчанство,

адреса стабілного бываня (село, уліця, чісло дому).

Село/місто зажене леґітімацію на голосованя волічови на адресу стабілного бываня, кідь в жадости не уведе іншу корешпонденчну адресу, найпізнїше до трёх робітных днїв од доручіня жадости. Село зажене леґітімацію на голосованя на адресу уведжену в жадости рекомандо-писмомДо властных рук“.

Кідь воліч в писомній або електронічній жадости уведе, же леґітімацію на голосованя перебере інша особа, мусить в жадости увести єй мено, призвіско і чісло обчаньской леґітімації. Тота особа повинна перевзятя леґітімації на голосованя потвердити своїм підписом.

VI

Вольба посередництвом пошты

 

Воліч, котрый має місце стабілного бываня на теріторії Словеньской републікы а в часї волеб є мімо єй теріторії

Воліч, котрый має місце стабілного бываня на теріторії Словеньской републікы а в часї волеб є мімо єй теріторії, може пожадати село свого стабілного бываня волити посередництвом пошты, а то

писомно (формов писма),

жебы жадость волити посередництвом пошты была доручена на адресу села/міста (сільского або містьского уряду) найпізнїше 50 днїв перед днём волеб (т. є. найпізнїше 10. 1. 2020).

Жадость доручена по становленім часї є неплатна.

електронічно (і-мейлом) так,

жебы жадось волити посередництвом пошты была доручена на електронічну адресу села/міста найпізнїше 50 днїв перед днём волеб (т. є. найпізнїше 10. 1. 2020).

Жадость доручена по становленім часї є неплатна.

В жадости волити посередництвом пошты мусять быти уведжены такы факты о волічови:

мено і призвіско,

родне чісло,

адреса стабілного бываня,

адреса міста бываня в загранічу.

Кідь жадость обсягує вшытко, што становлює закон, село/місто зажене найпізнїше 35 днїв перед днём волеб волічови, котрый пожадав волити посереднитвом пошты, на адресу міста бываня в загранічу:

копертку з уряднов печатков села/міста,

листы на голосованя,

корешпонденчну копертку (означену геслом: „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ з выписанов адресов села як адресата і з адресов воліча як одосылателя,

поучіня о способі голосованя.

Позад акту голосованя (подля поучіня о способі голосованя) вложить воліч лист на голосованя до коперткы з уряднов печатков села і залїпить єй. Залїплену копертку вложить до корешпонденчной коперткы, котру зажене назад. Поштовне заплатить одосылатель.

До выслїдку голосованя ся зарахують голосы на листах голосованя, котры были доручены селу стабілного бываня воліча найпізнїше в послїднїй робітный день перед днём волеб (т. є. найпізнїше 28. 2. 2020).

***

Далшы інформації о вольбах до Народной рады Словеньской републікы ся находять на вебсайтї

www.minv.sk/?volby-nrsr