Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Voľby do orgánov samosprávy obcí

                                                                           

 Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia

o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť

do orgánov samosprávy obcí


Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.


Právo byť volený

do orgánov samosprávy obcí

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou práva byť volený je

 výkon trestu odňatia slobody,

 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

 

 Вольбы до орґанів самосправы сел

Інформація
о условіях права волити і права быти воленый
 
Вольбы до орґанів самосравы сел будуть
в суботу 29. октобра 2022 од 7:00 до 20:00 год.
 
Право волити
до орґанів самосправы сел
 
Право волити до орґанів самосправы сел має обчан Словацькой републікы ай чуджінець, котрый має місто стабілного бываня в селї (дале лем „жытель села“) і найнескорше в день волеб досягне вік 18 років.
 
Прекажков права волити є законом оклїщене обмеджіня особной слободы з доводу охраны верейного здравя, кедь особітный закон в часї пандемії не встановить інакше.
 
Право быти воленый
до орґанів самосправы сел
 
За посланця обецного/містьского заступительства в главнім містї Словацькой републікы, а в містї Кошіцї ай містного заступительства, може быти зволеный жытель села/міста, котрый мать місто стабілного бываня в селї/містї, в котрім кандідує, а найнескорше в день волеб досягне вік 18 років.
 
За старосту села, пріматора міста, старосту містьской части може быти зволеный жытель села, котрый мать місто стабілного бываня в селї і найнескорше в день волеб досягне вік 25 років.
 
    Прекажков быти воленый є
 выкон тресту однятя слободы,
 правоплатне одсуджіня за умыселный трестный скуток, кедь одсуджіня не было загладжене,
 позбавлїня способности на правны дїла.