Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

VZN

Návrhy všeobecne záväzných nariadení obce Nová Sedlica rok 2022

VZN č. 1/2021 o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na území obce Nová Sedlica

VZN č. 2/2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN Obce Nová Sedlica o dani z nehnuteľnosti

VZN Obce Nová Sedlica o nakladaní s KO a s DSO a o miestnych poplatkoch za KO a DSO

Všeobecné záväzne nariadenia obce Nová Sedlica na rok 2012

Všeobecné záväzne nariadenia obce Nová Sedlica na rok 2011