Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2-2019/KZ Predaj pozemku registra "C" č. 458/4 o výmere 150 m2 Obec Nová Sedlica
509.00 €
ZoD-1/2018 Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice KG-STAV GROUP s.r.o.
29302.20 €
1/2019-KZ predaj nehnuteľnosti - pozemku C KN č. 458/5 Obec Nová Sedlica
458.00 €
ZM00000859 Predaj pozemku CKN č. 464/3 Obec Nová Sedlica
1200.00 €
ZM00000860 Predaj národnej kultúrnej pamiatky Dom ľudový v Novej Sedlici Obec Nová Sedlica
100.00 €
1651/2018/LMU Odhŕňanie snehu na komunikáciách v rámci preventívnych opatrení v obci Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
0.00 €
PHZ-OPK1-2018-003028 Realizácia projektu: Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27834.45 €
A12786761 Aktivácia účastníckeho programu Mesto a medzimesto Extra+ Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
A12787095 Aktivácia účastníckeho programu Go 30 eur Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
A12787095 Mobilný telefón a služby mobilnej siete Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
19/07/2018 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Nová Sedlica. SEWA, a.s.
0.00 €
19/10/2018 predaj nehnuteľnosti - pozemku C KN č.484/3 o výmere 222 m2 a parcely CKN č. 458/3 o výmere 2 m2 Obec Nová Sedlica
288.00 €
05/2018/RE Nová Sedlica - Výstavba miestnych komunikácií č.d. 48,44 Rekos, spol. s r.o.
20085.11 €
12/09/2018 predaj nehnuteľnosti - pozemku C KN č. 543/1 o výmere 698 m3 Obec Nová Sedlica
4188.00 €
18-120-00250 Realizácia podporeného projektu "Festival ľudového spevu a tanca" Fest pod Kremencom" - XII. ročník Fond na podporu kultúry národnostných menšín
2000.00 €
82/POD-709/18 Realizácia podporeného projektu "Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite" Slovenská agentúra životného prostredia
4999.85 €
453/2018/OK Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu "Rozvoj kultúrneho života obce" Prešovský samosprávny kraj
500.00 €
13/08/2018 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Obec Nová Sedlica
500.00 €
1/2018/DZ Darovanie nehnuteľnosti - dom, súpisné číslo 109, nachádzajúci sa na parcele CKN č. 72/2 v k. ú.Nová Sedlica Božena Holá
0.00 €
05/2018/RE Výstavba miestnej komunikácie Rekos, spol. s r.o.
16805.45 €
10-9/2018 Predaj parciel registra "C" č. 463/2 o výmere 3 m2 a parcely č. 466/26 Obec Nová Sedlica
100.00 €
1/2018 Zriadenie vecného bremena na parcelu EKN 125/2 v prospech oprávneného z vecného bremena Obec Nová Sedlica
60.00 €
148 609 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
5190041959 úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
19.50 €
ZoD/1105/2018 Zhotovenie stavby "Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite" Róbert Petík
5263.00 €
16/4/2018 Implementácia novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a poskytovanie služieb "Zodpovednej osoby" PP PROTECT, s.r.o.
720.00 €
04/04/2018 Zhotovenie diela: "Obnova sociálnej budovy v Novej Sedlici" KG-STAV GROUP, s.r.o.
10171.19 €
22/3/2018 zriadenie grantového účtu Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
22/03/2018 predaj nehnuteľností - pozemkov registra "C" č. 471/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 a parcely č. 471/7 - ostatné plochy o výmere 16 m2 Obec Nová Sedlica
150.00 €
180228 dodávka programového vybavenia pre spracovanie registratúry Ifosoft s.r.o.
42.00 €
29/12/2017 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Nová Sedlica. Natur-Pack, a.s.
0.00 €
2212/2017 Darovanie finančných prostriedkov na zakúpenie diagnostického prístroja CT Obec Nová Sedlica
600.00 €
27.10/2017 Rekonštrukcia obecného rozhlasu TORO-Production, s.r.o.
7130.40 €
27/11/2017 Zhotovenie diela - novostavba domu smútku R.U.R. Humenné, s.r.o.
115194.30 €
167/2017/LMU odhŕňanie snehu na komunikáciach v rámci preventívnych opatrení v obci Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
0.00 €
6595746115 Poistenie majetku obce Kooperativa poisťovňa, a.s. , Vienna Onsurance Group
252.99 €
1 zmena zmluvy SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
0.00 €
910626 dodávka elektrickej energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
0.00 €
124/2017 Poskytnutie dotácie z programu Úradu vlády SR s názvom Kultúra národnostných menšín 2017 na prípravu a realizáciu festivalu - projektu KNM-266/2017/1.3 Úrad vlády Slovenskej republiky
1000.00 €
JO181215-1-1 Vyhotovenie Diela - štúdie uskutočniteľnosti Projektu v súvislosti so žiadaním Objednávateľa o NFP na PPA Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
18/8/2017 predaj pozemkovregistra "C" č. 337/3 - záhrada o výmere 433 m2 a parcela č. 481/6 - zastavané plochy o výmere 103 m2 Obec Nová Sedlica
812.48 €
14/8/2017 predaj pozemkovregistra "C" č. 337/3 - záhrada o výmere 197 m2 a parcela č. 344/2 - záhrada o výmere 148 m2 Obec Nová Sedlica
712.51 €
ZoD/1605/2017 stavebné práce zákazky "Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica" Róbert Petík
1971.00 €
ZoD/17/05/2017 stavebné práce zákazky "Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica" Rekos, spol. s r.o.
3200.00 €
81/POD-64/17 Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu "Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica" Slovenská agentúra životného prostredia
4912.45 €
24/7/2017 predaj nehnuteľnosti - pozemku C KN č. 458/2 Obec Nová Sedlica
294.93 €
11/07/2017 kultúrne vystúpenie na festivale "Fest pod Kremencom" - XI. ročník Folklórny súbor Kameničanka, Mariya Koval-Mazyuta
500.00 €
10/07/2017 kultúrne vystúpenie na festivale "Fest pod Kremencom" - XI. ročník Ján Magura - Trio Magurových
150.00 €
5190032752 úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
32.50 €
22/5/2017 realizácia kultúrneho vystúpenia OZ "Rusínsky holosy" na festivale "Fest pod Kremencom" - XI. ročník /2017/ OZ "Rusínsky holosy"
350.00 €
23/05/2014 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Obec Nová Sedlica
500.00 €
00690/2017-PNZ-P44319/06.00 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Slovenský pozemkový fond
0.00 €
3103/2017 postúpenie práv Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
0.00 €
9/2016 prenájom pozemkov Juraj Bunga
0.00 €
9-1/2016 prenájom pozemkov Juraj Biga
0.00 €
1611363 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu SLOVGRAM
38.50 €
68/2017 predaj pozemkov Obec Nová Sedlica
2167.70 €
18102016 bezodplatne poskytnutie užívateľovi informačné nálepky na označenie zberových kontajnerov určených na triedenie odpadu v obci ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
11/2016 Realizácia stavebného diela "Rekonštrukcia obecného úradu a požiarnej zbrojnice" KG-STAV GROUP, s.r.o.
21187.72 €
ZLP-2016-0828 zmena Čl. 5 Príspevok na činnosť IS DCOM (Poskytovateľa) a zmena Čl. 9 (Platnosť a účinnosť Zmluvy) DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
9/12/2014/1 služby za používanie mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
1104/2016 Obnova verejného priestranstva v obci Nová Sedlica Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV
5370.00 €
23/08/2016 predaj pozemkov CKN č.475/17, 475/18, 475/19, 475/20 a 476/2 v celkovej výmere 340 m2 Obec Nová Sedlica
440.00 €
23/08/2016 predaj pozemkov CKN č. 475/13, 475/14, 475/15, 475/16 a 476/1 v celkovej výmere 1004 m2 Obec Nová Sedlica
1225.00 €
3/2016 nájom Obec Nová Sedlica
0.00 €
2/2015 nájom Obec Nová Sedlica
0.00 €
22/08/2016 predaj pozemkov Obec Nová Sedlica
770.00 €
515/2016/2016 Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu "Uchovávanie ľudových tradícií" Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
9/8/2016 predaj pozemkov Obec Nová Sedlica
2240.00 €
1/2015 prenájom časti budovy bývalej základnej školy - denný stacionár Obec Nová Sedlica
0.00 €
12/07/2016 kultúrne vystúpenie na festivale "Fest pod Kremencom" - X. ročník Milan Dutka - MSS "Dukát"
100.00 €
11/07/2016 kultúrne vystúpenie na festivale "Fest pod Kremencom" - X. ročník FS Ľude spud Beskyda
200.00 €
92/POD-ZD2-64/16 Dotácia na realizáciu projektu " Obnova verejného priestranstva v obci Nová Sedlica" Slovenská agentúra životného prostredia
5370.00 €
24022016 vývoz separovaného odpadu Obec Ulič
0.00 €
24/06/2016 dotácia na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt Obec Nová Sedlica
500.00 €
VMI0707201502A rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
308/2016 Príprava a realizácia rusínskej časti festivalu Úrad vlády Slovenskej republiky
700.00 €
VMI0707201502A uzavretie budúcej zmluvy podľa § 289 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodné zákonníka ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
5190024900 úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
32.50 €
24022016 vývoz separovaného odpadu Obec Ulič
0.00 €
01042016 Dielo - novostavba domu smútku Plynmont Humenné, s.r.o.
96541.10 €
31/2016 zber, preprava a spracovanie elektroodpadu a vybraného druhu odpadu z KO H+EKO, spol. s r.o. Košice
0.00 €
160211 dodávka programového vybavenie HDÚ Ifosoft s.r.o.
58.80 €
JO181215-1-2 vyhovotiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 Premier Consulting EU, s.r.o.
120.00 €
JO181215-1-1 vyhotovenie dokumentu - štúdie uskutočniteľnosti projektu Premier Consulting EU, s.r.o.
1075.20 €
ZLP-2016-0828 poskytovanie a využívanie služieb aplikačných modulov IS DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
9/2015 zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez parcely povinného Obec Nová Sedlica
0.00 €
87/POD-ZD2-64/15 Realizácia podporeného projektu "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
8/2015 prenájom časti budovy bývalej základnej školy - denný stacionár Obec Nová Sedlica
1.00 €
7/2015 kultúrne vystúpenie na festivale "Fest pod Kremencom" - 9. ročník FS Liptáci - Oľha Sabolčíková
150.00 €
6/2015 kultúrne vystúpenie na festivale "Fest pod Kremencom" - 9. ročník FS Kyčara - Vasiľ Dacko
130.00 €
5/2015 kultúrne vystúpenie na festivale "Fest pod Kremencom" - 9. ročník FS Ľude spud Beskyda
200.00 €
176/2015 realizácia podporeného projektu "Festival ľudového spevu a tanca" Fest pod Kremencom" Úrad vlády Slovenskej republiky
500.00 €
4/2015 dotácia na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt Obec Nová Sedlica
500.00 €
3/2015 zhotovenie projektovej dokumentácie "Dom smútku - Nová Sedlica" Ing. Ján Smetanka
3052.80 €
2/2015 dodávka stavebných prác stavby Revitalizácia areálu historiskej budovy v obci Nová Sedlica SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
5259.46 €
27/5/2015 zriadenie grantového účtu Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
58/17-4-2015 poskytovanie služieb IS DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
1/2015 posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby MUDr. Michaela Hűbnerová
16.60 €
5190018763 úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
29.25 €
19/03/2015 Rekonštrukcia historickej budovy základnej školy Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV
32408.66 €
JO160115 Vyhotovenie Diela v súvislosti so žiadaním o nenávratný finančný príspevok na Agentúre pre financovanie Projektu Premier Consulting EU, s.r.o.
996.00 €
9/12/2014 služby za používanie mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
9/12/2014/1 služby za používanie mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
2029037083 telefonické služby Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
1/2014 prenájom parkovacej plochy Obec Nová Sedlica
1200.00 €
16/10/2014 Stavebné práce zákazky "Úprava cesty na cintorín" FEDAN, s.r.o.
6079.81 €
2/2014 úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
4/2014 audit účtovnej závierky AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
480.00 €
21/2014 Vypracovanie žiadosti o NFP na financovanie projektu "Nová Sedlica - regulácia Sedlického potoka! FEMAR SK, spol. s r.o.
1200.00 €
UM-3/2014 predvedenie umeleckého výkonu Olha Khaliavka
150.00 €
01/§52/2014/ŠR/SV realizácia pracovných činnosti menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
DO-1/2014 realizácia pracovných činnosti menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
1/2014 dotácia Obec Nová Sedlica
700.00 €
UM-2/2014 realizácia umeleckého výkonu-vystúpenie na festivale ľudového spevu a tancov "Fest pod Kremencom" Dominika Pročková FS POLONINA
100.00 €
UM-1/2014 realizácia umeleckého výkonu-vystúpenie na festivale ľudového spevu a tancov "Fest pod Kremencom" Spevácky súbor TARNAVČAN
150.00 €
146/2014 podporenie projektu Festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom! - VIII. ročník Úrad vlády Slovenskej republiky
1000.00 €
04/2014 audit účtovnej jednotky AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
480.00 €
01/§52/2014/ŠR/SV úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
15/DOS/SV úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
5190010059 úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
19.50 €
5190010058 úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
13.00 €
2/2013 BT na kultúrnu akciu !Mikuláš" Obec Nová Sedlica
50.00 €
3/2013 odohratie umeleckého programu Poddukelský umelecký ľudový súbor
800.00 €
325/2013/LMU prenájom strojného zrariadenia Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
36.00 €
DZ-1/2013 darovanie hasičskej výzbroje Požiarny servis - Humenné združenie
477.12 €
1/2013 Poskytnutie dotácie na "Rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt" Obec Nová Sedlica
500.00 €
TP5031111009911 špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
TP5031111009911 zmena produktu Slovak Telekom, a.s.
20.39 €
1/2013 vystúpenie umeleckého telesa PUĽS Poddukelský umelecký ľudový súbor
1100.00 €
13/2013/115 nájom poľnohospodárskych pozemkov Obec Nová Sedlica
15.67 €
1/2012 predaj pozemku Obec Nová Sedlica
150.48 €
A5431321 kúpa koncového telekomunikačného zariadenia a využívanie komunikačných služieb Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
1021/2012 Festiva ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom" - VI. ročník - príprava a realizácia folklórneho podujatia (KNM-897/2012/1.1.2) Úrad vlády Slovenskej republiky
1200.00 €
09/11/RE Realizácia diela "Regulácia Sedlického potoka" Rekos, spol. s r.o.
0.00 €
MB220212-06 vytvorenie webstránky obce Webex media, s.r.o.
120.00 €
3/2012/LMU výpožička vodného toku v k. ú. Nová Sedlica Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
0.00 €
09/11/RE Realizácia diela "Regulácia Sedlického potoka" Rekos, spol. s r.o.
431584.63 €
05/11/Re Zhotoviť dielo "Revitalizácia krajiny a povodí katastra obce Nová Sedlica" Rekos, spol. s r.o.
14108.00 €
05/11/Re Zhotoviť dielo "Revitalizácia krajiny a povodí katastra obce Nová Sedlica" Rekos, spol. s r.o.
14108.00 €

Zmluvy 2012
pdf Najomna zmluva c. 1/2012
pdf Najomna zmluva c. 2/2012
pdf Najomna zmluva c. 3/2012
pdf Najomna zmluva c. 4/2012
pdf Zmluva c. 911RE-Rekos spol s r.o. Snina
Zmluvy
pdf Zmluva o pripojeni c. A5431321
pdf Dodatok k Zmluve o pripojeni-c. zmluvy A5431321
pdf Mandatna zmluva
pdf Zmluva o dielo a manazmente verejneho obstaravania-Premier Consulting, spol. s r.o.
pdf Zmluva o urazovom poisteni uchadzacov o zamestnanie
pdf Zmluva o dielo "Rekonstrukcia a modernizacia budovy spolocenskeho vyznamu a okolia - Nova Sedlica"
pdf Uverova zmluva c. UEO 75432-2011
pdf Uverova zmluva c. UEO 75424-2011
pdf Suhrnna dohoda o platbach - Slovakia Energy, s.r.o.
pdf Zmluva o vypozicke c. 175/2011/LMU
pdf Zmluva o urazovom poisteni
pdf Zmluva o pripojeni -Vychodoslovenska distribucna, a.s.
pdf Zmluva o poskytnuti financnych prostriedkov-UVSR
pdf Zmluva o poskytnuti dotacie UVSR
pdf Dohoda c. 29/§50j/2011-UPSVaR Humenne
pdf Zmluva o poisteni majetku
pdf Zmluva c. 100714040ZoP-Vychodoslovenska distribucna, a.s.
pdf Mandatna zmluva c. 44/BGS/2010
pdf Zmluva o dielo c. 33ns/2010