Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
68/2017 predaj pozemkov Obec Nová Sedlica
2167.70 €
18102016 bezodplatne poskytnutie užívateľovi informačné nálepky na označenie zberových kontajnerov určených na triedenie odpadu v obci ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
11/2016 Realizácia stavebného diela "Rekonštrukcia obecného úradu a požiarnej zbrojnice" KG-STAV GROUP, s.r.o.
21187.72 €
ZLP-2016-0828 zmena Čl. 5 Príspevok na činnosť IS DCOM (Poskytovateľa) a zmena Čl. 9 (Platnosť a účinnosť Zmluvy) DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
9/12/2014/1 služby za používanie mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
1104/2016 Obnova verejného priestranstva v obci Nová Sedlica Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV
5370.00 €
23/08/2016 predaj pozemkov Obec Nová Sedlica
440.00 €
23/08/2016 predaj pozemkov Obec Nová Sedlica
1225.00 €
3/2016 nájom Obec Nová Sedlica
0.00 €
2/2015 nájom Obec Nová Sedlica
0.00 €
22/08/2016 predaj pozemkov Obec Nová Sedlica
770.00 €
515/2016/2016 Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu "Uchovávanie ľudových tradícií" Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
9/8/2016 predaj pozemkov Obec Nová Sedlica
2240.00 €
1/2015 prenájom časti budovy bývalej základnej školy - denný stacionár Obec Nová Sedlica
0.00 €
12/07/2016 kultúrne vystúpenie na festivale "Fest pod Kremencom" - X. ročník Milan Dutka - MSS "Dukát"
100.00 €
11/07/2016 kultúrne vystúpenie na festivale "Fest pod Kremencom" - X. ročník FS Ľude spud Beskyda
200.00 €
92/POD-ZD2-64/16 Dotácia na realizáciu projektu " Obnova verejného priestranstva v obci Nová Sedlica" Slovenská agentúra životného prostredia
5370.00 €
24022016 vývoz separovaného odpadu Obec Ulič
0.00 €
24/06/2016 dotácia na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt Obec Nová Sedlica
500.00 €
VMI0707201502A rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
308/2016 Príprava a realizácia rusínskej časti festivalu Úrad vlády Slovenskej republiky
700.00 €
VMI0707201502A uzavretie budúcej zmluvy podľa § 289 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodné zákonníka ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
5190024900 úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
32.50 €
24022016 vývoz separovaného odpadu Obec Ulič
0.00 €
01042016 Dielo - novostavba domu smútku Plynmont Humenné, s.r.o.
96541.10 €
31/2016 zber, preprava a spracovanie elektroodpadu a vybraného druhu odpadu z KO H+EKO, spol. s r.o. Košice
0.00 €
160211 dodávka programového vybavenie HDÚ Ifosoft s.r.o.
58.80 €
JO181215-1-2 vyhovotiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 Premier Consulting EU, s.r.o.
120.00 €
JO181215-1-1 vyhotovenie dokumentu - štúdie uskutočniteľnosti projektu Premier Consulting EU, s.r.o.
1075.20 €
ZLP-2016-0828 poskytovanie a využívanie služieb aplikačných modulov IS DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
9/2015 zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez parcely povinného Obec Nová Sedlica
0.00 €
87/POD-ZD2-64/15 Realizácia podporeného projektu "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
8/2015 prenájom časti budovy bývalej základnej školy - denný stacionár Obec Nová Sedlica
1.00 €
7/2015 kultúrne vystúpenie na festivale "Fest pod Kremencom" - 9. ročník FS Liptáci - Oľha Sabolčíková
150.00 €
6/2015 kultúrne vystúpenie na festivale "Fest pod Kremencom" - 9. ročník FS Kyčara - Vasiľ Dacko
130.00 €
5/2015 kultúrne vystúpenie na festivale "Fest pod Kremencom" - 9. ročník FS Ľude spud Beskyda
200.00 €
176/2015 realizácia podporeného projektu "Festival ľudového spevu a tanca" Fest pod Kremencom" Úrad vlády Slovenskej republiky
500.00 €
4/2015 dotácia na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt Obec Nová Sedlica
500.00 €
3/2015 zhotovenie projektovej dokumentácie "Dom smútku - Nová Sedlica" Ing. Ján Smetanka
3052.80 €
2/2015 dodávka stavebných prác stavby Revitalizácia areálu historiskej budovy v obci Nová Sedlica SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
5259.46 €
27/5/2015 zriadenie grantového účtu Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
58/17-4-2015 poskytovanie služieb IS DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
1/2015 posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby MUDr. Michaela Hűbnerová
16.60 €
5190018763 úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
29.25 €
19/03/2015 Rekonštrukcia historickej budovy základnej školy Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV
32408.66 €
JO160115 Vyhotovenie Diela v súvislosti so žiadaním o nenávratný finančný príspevok na Agentúre pre financovanie Projektu Premier Consulting EU, s.r.o.
996.00 €
9/12/2014 služby za používanie mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
9/12/2014/1 služby za používanie mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
2029037083 telefonické služby Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
1/2014 prenájom parkovacej plochy Obec Nová Sedlica
1200.00 €
16/10/2014 Stavebné práce zákazky "Úprava cesty na cintorín" FEDAN, s.r.o.
6079.81 €
2/2014 úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
4/2014 audit účtovnej závierky AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
480.00 €
21/2014 Vypracovanie žiadosti o NFP na financovanie projektu "Nová Sedlica - regulácia Sedlického potoka! FEMAR SK, spol. s r.o.
1200.00 €
UM-3/2014 predvedenie umeleckého výkonu Olha Khaliavka
150.00 €
01/§52/2014/ŠR/SV realizácia pracovných činnosti menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
DO-1/2014 realizácia pracovných činnosti menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
1/2014 dotácia Obec Nová Sedlica
700.00 €
UM-2/2014 realizácia umeleckého výkonu-vystúpenie na festivale ľudového spevu a tancov "Fest pod Kremencom" Dominika Pročková FS POLONINA
100.00 €
UM-1/2014 realizácia umeleckého výkonu-vystúpenie na festivale ľudového spevu a tancov "Fest pod Kremencom" Spevácky súbor TARNAVČAN
150.00 €
146/2014 podporenie projektu Festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom! - VIII. ročník Úrad vlády Slovenskej republiky
1000.00 €
04/2014 audit účtovnej jednotky AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
480.00 €
01/§52/2014/ŠR/SV úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
15/DOS/SV úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
5190010059 úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
19.50 €
5190010058 úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
13.00 €
2/2013 BT na kultúrnu akciu !Mikuláš" Obec Nová Sedlica
50.00 €
3/2013 odohratie umeleckého programu Poddukelský umelecký ľudový súbor
800.00 €
325/2013/LMU prenájom strojného zrariadenia Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
36.00 €
DZ-1/2013 darovanie hasičskej výzbroje Požiarny servis - Humenné združenie
477.12 €
1/2013 Poskytnutie dotácie na "Rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt" Obec Nová Sedlica
500.00 €
TP5031111009911 špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
TP5031111009911 zmena produktu Slovak Telekom, a.s.
20.39 €
1/2013 vystúpenie umeleckého telesa PUĽS Poddukelský umelecký ľudový súbor
1100.00 €
13/2013/115 nájom poľnohospodárskych pozemkov Obec Nová Sedlica
15.67 €
1/2012 predaj pozemku Obec Nová Sedlica
150.48 €
A5431321 kúpa koncového telekomunikačného zariadenia a využívanie komunikačných služieb Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
1021/2012 Festiva ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom" - VI. ročník - príprava a realizácia folklórneho podujatia (KNM-897/2012/1.1.2) Úrad vlády Slovenskej republiky
1200.00 €
09/11/RE Realizácia diela "Regulácia Sedlického potoka" Rekos, spol. s r.o.
0.00 €
MB220212-06 vytvorenie webstránky obce Webex media, s.r.o.
120.00 €
3/2012/LMU výpožička vodného toku v k. ú. Nová Sedlica Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
0.00 €
09/11/RE Realizácia diela "Regulácia Sedlického potoka" Rekos, spol. s r.o.
431584.63 €
05/11/Re Zhotoviť dielo "Revitalizácia krajiny a povodí katastra obce Nová Sedlica" Rekos, spol. s r.o.
14108.00 €
05/11/Re Zhotoviť dielo "Revitalizácia krajiny a povodí katastra obce Nová Sedlica" Rekos, spol. s r.o.
14108.00 €

Zmluvy 2012
pdf Najomna zmluva c. 1/2012
pdf Najomna zmluva c. 2/2012
pdf Najomna zmluva c. 3/2012
pdf Najomna zmluva c. 4/2012
pdf Zmluva c. 911RE-Rekos spol s r.o. Snina
Zmluvy
pdf Zmluva o pripojeni c. A5431321
pdf Dodatok k Zmluve o pripojeni-c. zmluvy A5431321
pdf Mandatna zmluva
pdf Zmluva o dielo a manazmente verejneho obstaravania-Premier Consulting, spol. s r.o.
pdf Zmluva o urazovom poisteni uchadzacov o zamestnanie
pdf Zmluva o dielo "Rekonstrukcia a modernizacia budovy spolocenskeho vyznamu a okolia - Nova Sedlica"
pdf Uverova zmluva c. UEO 75432-2011
pdf Uverova zmluva c. UEO 75424-2011
pdf Suhrnna dohoda o platbach - Slovakia Energy, s.r.o.
pdf Zmluva o vypozicke c. 175/2011/LMU
pdf Zmluva o urazovom poisteni
pdf Zmluva o pripojeni -Vychodoslovenska distribucna, a.s.
pdf Zmluva o poskytnuti financnych prostriedkov-UVSR
pdf Zmluva o poskytnuti dotacie UVSR
pdf Dohoda c. 29/§50j/2011-UPSVaR Humenne
pdf Zmluva o poisteni majetku
pdf Zmluva c. 100714040ZoP-Vychodoslovenska distribucna, a.s.
pdf Mandatna zmluva c. 44/BGS/2010
pdf Zmluva o dielo c. 33ns/2010