Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Aktivácia účastníckeho programu a zakúpenie zariadenia /mobilu/ Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
107.75 €
Predaj pozemkov CKN 990/21 a 990/28 Odb.: Martina Korkobcová
Dod.: Obec Nová Sedlica
1182.00 €
Realizácia projektu - vybavenie kultúrneho domu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1800.00 €
Realizácia projektu - Festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
2500.00 €
Realizácia projektu FSk Ľude spud Beskyda-päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Fond na podporu umenia
0.00 €
Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy - KOMUNIKÁCIA DCOM - IFOsoft Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Ifosoft s.r.o.
84.00 €
Dosiahnutie rámcovej dohody Zmluvných strán o podmienkach vykonávania triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložky papier, sklo, plasty, kovy a kompozitné materiály na báze lepenky v Obciach s ktorými plánuje Budúca OZV uzavrieť zmluvný vzťah podľa zákona o odpadoch. Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: 1.východoslovenská OZV, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie služieb v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu. Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: FURA, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno technického vybavenia DHZO Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Doménové a webhostingové služby Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: webex.digital s.r.o.
144.00 €
Odhŕňanie snehu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
0.00 €
Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Disig. a.s.
100.80 €
Prenájom priestorov Domu kultúry v Snine . kinosály na uskutočnenie programu pri príležitosti 5. výročia FSk Ľude spud Beskyda s názvom "Žyvot vo viri". Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Mestské kultúrne a osvetové strdisko
250.00 €
Zmena ceny za zhotovenie diela zákazky "Oprava miestnych komunikácií-250 m" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Rekos, spol. s r.o.
30897.25 €
Podmienky dohodnuté vlastníkmi o užívaní spoločného poľovného revíru BESKYD Odb.: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Dod.: Obec Nová Sedlica
0.00 €
Realizácia projektu FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Fond na podporu umenia
6500.00 €
Realizácia projektu Festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom"-XIII. ročník Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
2000.00 €
Poskytnutie dotácie na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt Odb.: Jednota dôchodcov Nová Sedlica
Dod.: Obec Nová Sedlica
500.00 €
Poskytnutie listnatého deva Bk 4 m3-technické zabezpečenie akcie "Fest pod Kremencom" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
0.00 €
Realizácia stavebného diela "Oprava miestnych komunikácií - 250 bm" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Rekos, spol. s r.o.
21008.78 €
Dotácia na realizáciu projektu "Premiérový program k 5. výročiu založenia FSk Ľude spud Beskyda Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
Úrazové poistenie UoZ Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
13.00 €
Predaj pozemku registra "C" č. 458/4 o výmere 150 m2 Odb.: Alžbeta Harkotová
Dod.: Obec Nová Sedlica
509.00 €
Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: KG-STAV GROUP s.r.o.
29302.20 €
predaj nehnuteľnosti - pozemku C KN č. 458/5 Odb.: Michal Fedoráš
Dod.: Obec Nová Sedlica
458.00 €
Predaj pozemku CKN č. 464/3 Odb.: Rozhlas a televízia Slovenska
Dod.: Obec Nová Sedlica
1200.00 €
Predaj národnej kultúrnej pamiatky Dom ľudový v Novej Sedlici Odb.: Rozhlas a televízia Slovenska
Dod.: Obec Nová Sedlica
100.00 €
Odhŕňanie snehu na komunikáciách v rámci preventívnych opatrení v obci Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
0.00 €
Realizácia projektu: Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27834.45 €
Aktivácia účastníckeho programu Mesto a medzimesto Extra+ Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Aktivácia účastníckeho programu Go 30 eur Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Mobilný telefón a služby mobilnej siete Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Nová Sedlica. Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: SEWA, a.s.
0.00 €
predaj nehnuteľnosti - pozemku C KN č.484/3 o výmere 222 m2 a parcely CKN č. 458/3 o výmere 2 m2 Odb.: Vasiľ Ruňanin
Dod.: Obec Nová Sedlica
288.00 €
Nová Sedlica - Výstavba miestnych komunikácií č.d. 48,44 Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Rekos, spol. s r.o.
20085.11 €
predaj nehnuteľnosti - pozemku C KN č. 543/1 o výmere 698 m3 Odb.: Stanislav Zimovčák
Dod.: Obec Nová Sedlica
4188.00 €
Realizácia podporeného projektu "Festival ľudového spevu a tanca" Fest pod Kremencom" - XII. ročník Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
2000.00 €
Realizácia podporeného projektu "Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
4999.85 €
Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu "Rozvoj kultúrneho života obce" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
500.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Jednota dôchodcov Nová Sedlica
Dod.: Obec Nová Sedlica
500.00 €
Darovanie nehnuteľnosti - dom, súpisné číslo 109, nachádzajúci sa na parcele CKN č. 72/2 v k. ú.Nová Sedlica Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Božena Holá
0.00 €
Výstavba miestnej komunikácie Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Rekos, spol. s r.o.
16805.45 €
Predaj parciel registra "C" č. 463/2 o výmere 3 m2 a parcely č. 466/26 Odb.: Mária Michalcová
Dod.: Obec Nová Sedlica
100.00 €
Zriadenie vecného bremena na parcelu EKN 125/2 v prospech oprávneného z vecného bremena Odb.: Mária Michalcová
Dod.: Obec Nová Sedlica
60.00 €
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
úrazové poistenie Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
19.50 €
Zhotovenie stavby "Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Róbert Petík
5263.00 €
Implementácia novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a poskytovanie služieb "Zodpovednej osoby" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: PP PROTECT, s.r.o.
720.00 €
Zhotovenie diela: "Obnova sociálnej budovy v Novej Sedlici" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: KG-STAV GROUP, s.r.o.
10171.19 €
zriadenie grantového účtu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
predaj nehnuteľností - pozemkov registra "C" č. 471/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 a parcely č. 471/7 - ostatné plochy o výmere 16 m2 Odb.: Ján Lancoš
Dod.: Obec Nová Sedlica
150.00 €
dodávka programového vybavenia pre spracovanie registratúry Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Ifosoft s.r.o.
42.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Nová Sedlica. Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0.00 €
Darovanie finančných prostriedkov na zakúpenie diagnostického prístroja CT Odb.: Nemocnica Snina, s. r. o.
Dod.: Obec Nová Sedlica
600.00 €
Rekonštrukcia obecného rozhlasu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: TORO-Production, s.r.o.
7130.40 €
Zhotovenie diela - novostavba domu smútku Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: R.U.R. Humenné, s.r.o.
115194.30 €
odhŕňanie snehu na komunikáciach v rámci preventívnych opatrení v obci Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
0.00 €
Poistenie majetku obce Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Kooperativa poisťovňa, a.s. , Vienna Onsurance Group
252.99 €
zmena zmluvy Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
0.00 €
dodávka elektrickej energie Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie z programu Úradu vlády SR s názvom Kultúra národnostných menšín 2017 na prípravu a realizáciu festivalu - projektu KNM-266/2017/1.3 Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
1000.00 €
Vyhotovenie Diela - štúdie uskutočniteľnosti Projektu v súvislosti so žiadaním Objednávateľa o NFP na PPA Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
predaj pozemkovregistra "C" č. 337/3 - záhrada o výmere 433 m2 a parcela č. 481/6 - zastavané plochy o výmere 103 m2 Odb.: Daniela Perekstová
Dod.: Obec Nová Sedlica
812.48 €
predaj pozemkovregistra "C" č. 337/3 - záhrada o výmere 197 m2 a parcela č. 344/2 - záhrada o výmere 148 m2 Odb.: Ján Zimovčák
Dod.: Obec Nová Sedlica
712.51 €
stavebné práce zákazky "Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Róbert Petík
1971.00 €
stavebné práce zákazky "Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Rekos, spol. s r.o.
3200.00 €
Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu "Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
4912.45 €
predaj nehnuteľnosti - pozemku C KN č. 458/2 Odb.: Michal Zimovčák
Dod.: Obec Nová Sedlica
294.93 €
kultúrne vystúpenie na festivale "Fest pod Kremencom" - XI. ročník Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Folklórny súbor Kameničanka, Mariya Koval-Mazyuta
500.00 €
kultúrne vystúpenie na festivale "Fest pod Kremencom" - XI. ročník Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Ján Magura - Trio Magurových
150.00 €
úrazové poistenie Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
32.50 €
realizácia kultúrneho vystúpenia OZ "Rusínsky holosy" na festivale "Fest pod Kremencom" - XI. ročník /2017/ Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: OZ "Rusínsky holosy"
350.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Jednota dôchodcov Nová Sedlica
Dod.: Obec Nová Sedlica
500.00 €
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Slovenský pozemkový fond
0.00 €
postúpenie práv Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
0.00 €
prenájom pozemkov Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Juraj Bunga
0.00 €
prenájom pozemkov Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Juraj Biga
0.00 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
predaj pozemkov Odb.: Vasiľ Fedoráš
Dod.: Obec Nová Sedlica
2167.70 €
bezodplatne poskytnutie užívateľovi informačné nálepky na označenie zberových kontajnerov určených na triedenie odpadu v obci Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Realizácia stavebného diela "Rekonštrukcia obecného úradu a požiarnej zbrojnice" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: KG-STAV GROUP, s.r.o.
21187.72 €
zmena Čl. 5 Príspevok na činnosť IS DCOM (Poskytovateľa) a zmena Čl. 9 (Platnosť a účinnosť Zmluvy) Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
služby za používanie mobilnej siete Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Obnova verejného priestranstva v obci Nová Sedlica Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV
5370.00 €
predaj pozemkov CKN č.475/17, 475/18, 475/19, 475/20 a 476/2 v celkovej výmere 340 m2 Odb.: Vasiľ Dinič
Dod.: Obec Nová Sedlica
440.00 €
predaj pozemkov CKN č. 475/13, 475/14, 475/15, 475/16 a 476/1 v celkovej výmere 1004 m2 Odb.: Anna Ferkaninová
Dod.: Obec Nová Sedlica
1225.00 €
nájom Odb.: Bella Vita, n. o.
Dod.: Obec Nová Sedlica
0.00 €
nájom Odb.: Bella Vita, n. o.
Dod.: Obec Nová Sedlica
0.00 €
predaj pozemkov Odb.: Kvetoslava Chauturová
Dod.: Obec Nová Sedlica
770.00 €
Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu "Uchovávanie ľudových tradícií" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
predaj pozemkov Odb.: Vasil Fedoráš
Dod.: Obec Nová Sedlica
2240.00 €
prenájom časti budovy bývalej základnej školy - denný stacionár Odb.: Bella Vita, n. o.
Dod.: Obec Nová Sedlica
0.00 €
kultúrne vystúpenie na festivale "Fest pod Kremencom" - X. ročník Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Milan Dutka - MSS "Dukát"
100.00 €
kultúrne vystúpenie na festivale "Fest pod Kremencom" - X. ročník Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: FS Ľude spud Beskyda
200.00 €
Dotácia na realizáciu projektu " Obnova verejného priestranstva v obci Nová Sedlica" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5370.00 €
vývoz separovaného odpadu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Obec Ulič
0.00 €
dotácia na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt Odb.: Jednota dôchodcov Nová Sedlica
Dod.: Obec Nová Sedlica
500.00 €
rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Príprava a realizácia rusínskej časti festivalu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
700.00 €
uzavretie budúcej zmluvy podľa § 289 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodné zákonníka Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
úrazové poistenie Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
32.50 €
vývoz separovaného odpadu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Obec Ulič
0.00 €
Dielo - novostavba domu smútku Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Plynmont Humenné, s.r.o.
96541.10 €
zber, preprava a spracovanie elektroodpadu a vybraného druhu odpadu z KO Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: H+EKO, spol. s r.o. Košice
0.00 €
dodávka programového vybavenie HDÚ Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Ifosoft s.r.o.
58.80 €
vyhovotiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
120.00 €
vyhotovenie dokumentu - štúdie uskutočniteľnosti projektu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
1075.20 €
poskytovanie a využívanie služieb aplikačných modulov IS DCOM Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez parcely povinného Odb.: JUDr. Irena Sopková - LUČ
Dod.: Obec Nová Sedlica
0.00 €
Realizácia podporeného projektu "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
prenájom časti budovy bývalej základnej školy - denný stacionár Odb.: Bella Vita, n. o.
Dod.: Obec Nová Sedlica
1.00 €
kultúrne vystúpenie na festivale "Fest pod Kremencom" - 9. ročník Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: FS Liptáci - Oľha Sabolčíková
150.00 €
kultúrne vystúpenie na festivale "Fest pod Kremencom" - 9. ročník Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: FS Kyčara - Vasiľ Dacko
130.00 €
kultúrne vystúpenie na festivale "Fest pod Kremencom" - 9. ročník Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: FS Ľude spud Beskyda
200.00 €
realizácia podporeného projektu "Festival ľudového spevu a tanca" Fest pod Kremencom" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
500.00 €
dotácia na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt Odb.: Jednota dôchodcov Nová Sedlica
Dod.: Obec Nová Sedlica
500.00 €
zhotovenie projektovej dokumentácie "Dom smútku - Nová Sedlica" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Ing. Ján Smetanka
3052.80 €
dodávka stavebných prác stavby Revitalizácia areálu historiskej budovy v obci Nová Sedlica Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
5259.46 €
zriadenie grantového účtu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
poskytovanie služieb IS DCOM Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: MUDr. Michaela Hűbnerová
16.60 €
úrazové poistenie Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
29.25 €
Rekonštrukcia historickej budovy základnej školy Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV
32408.66 €
Vyhotovenie Diela v súvislosti so žiadaním o nenávratný finančný príspevok na Agentúre pre financovanie Projektu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
996.00 €
služby za používanie mobilnej siete Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
služby za používanie mobilnej siete Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
telefonické služby Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
prenájom parkovacej plochy Odb.: Rekos spol. s r.o.
Dod.: Obec Nová Sedlica
1200.00 €
Stavebné práce zákazky "Úprava cesty na cintorín" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: FEDAN, s.r.o.
6079.81 €
úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
480.00 €
Vypracovanie žiadosti o NFP na financovanie projektu "Nová Sedlica - regulácia Sedlického potoka! Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: FEMAR SK, spol. s r.o.
1200.00 €
predvedenie umeleckého výkonu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Olha Khaliavka
150.00 €
realizácia pracovných činnosti menších obecných služieb Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
realizácia pracovných činnosti menších obecných služieb Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
dotácia Odb.: Jednota dôchodcov Nová Sedlica
Dod.: Obec Nová Sedlica
700.00 €
realizácia umeleckého výkonu-vystúpenie na festivale ľudového spevu a tancov "Fest pod Kremencom" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Dominika Pročková FS POLONINA
100.00 €
realizácia umeleckého výkonu-vystúpenie na festivale ľudového spevu a tancov "Fest pod Kremencom" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Spevácky súbor TARNAVČAN
150.00 €
podporenie projektu Festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom! - VIII. ročník Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
1000.00 €
audit účtovnej jednotky Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
480.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
úrazové poistenie Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
19.50 €
úrazové poistenie Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
13.00 €
BT na kultúrnu akciu !Mikuláš" Odb.: Základná škola s materskou školou Ulič
Dod.: Obec Nová Sedlica
50.00 €
odohratie umeleckého programu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Poddukelský umelecký ľudový súbor
800.00 €
prenájom strojného zrariadenia Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
36.00 €
darovanie hasičskej výzbroje Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Požiarny servis - Humenné združenie
477.12 €
Poskytnutie dotácie na "Rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt" Odb.: Jednota dôchodcov Nová Sedlica
Dod.: Obec Nová Sedlica
500.00 €
špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
zmena produktu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.39 €
vystúpenie umeleckého telesa PUĽS Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Poddukelský umelecký ľudový súbor
1100.00 €
nájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Dod.: Obec Nová Sedlica
15.67 €
predaj pozemku Odb.: Michal Zimovčák
Dod.: Obec Nová Sedlica
150.48 €
kúpa koncového telekomunikačného zariadenia a využívanie komunikačných služieb Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Festiva ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom" - VI. ročník - príprava a realizácia folklórneho podujatia (KNM-897/2012/1.1.2) Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
1200.00 €
Realizácia diela "Regulácia Sedlického potoka" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Rekos, spol. s r.o.
0.00 €
vytvorenie webstránky obce Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Webex media, s.r.o.
120.00 €
výpožička vodného toku v k. ú. Nová Sedlica Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
0.00 €
Realizácia diela "Regulácia Sedlického potoka" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Rekos, spol. s r.o.
431584.63 €
Zhotoviť dielo "Revitalizácia krajiny a povodí katastra obce Nová Sedlica" Dod.: Rekos, spol. s r.o.
14108.00 €
Zhotoviť dielo "Revitalizácia krajiny a povodí katastra obce Nová Sedlica" Dod.: Rekos, spol. s r.o.
14108.00 €

Zmluvy 2012
pdf Najomna zmluva c. 1/2012
pdf Najomna zmluva c. 2/2012
pdf Najomna zmluva c. 3/2012
pdf Najomna zmluva c. 4/2012
pdf Zmluva c. 911RE-Rekos spol s r.o. Snina
Zmluvy
pdf Zmluva o pripojeni c. A5431321
pdf Dodatok k Zmluve o pripojeni-c. zmluvy A5431321
pdf Mandatna zmluva
pdf Zmluva o dielo a manazmente verejneho obstaravania-Premier Consulting, spol. s r.o.
pdf Zmluva o urazovom poisteni uchadzacov o zamestnanie
pdf Zmluva o dielo "Rekonstrukcia a modernizacia budovy spolocenskeho vyznamu a okolia - Nova Sedlica"
pdf Uverova zmluva c. UEO 75432-2011
pdf Uverova zmluva c. UEO 75424-2011
pdf Suhrnna dohoda o platbach - Slovakia Energy, s.r.o.
pdf Zmluva o vypozicke c. 175/2011/LMU
pdf Zmluva o urazovom poisteni
pdf Zmluva o pripojeni -Vychodoslovenska distribucna, a.s.
pdf Zmluva o poskytnuti financnych prostriedkov-UVSR
pdf Zmluva o poskytnuti dotacie UVSR
pdf Dohoda c. 29/§50j/2011-UPSVaR Humenne
pdf Zmluva o poisteni majetku
pdf Zmluva c. 100714040ZoP-Vychodoslovenska distribucna, a.s.
pdf Mandatna zmluva c. 44/BGS/2010
pdf Zmluva o dielo c. 33ns/2010