Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Projektová dokumentácia stavby

                                                                       OBEC NOVÁ SEDLICA

Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68 Zboj

 

 

Výzva

na predloženie cenovej ponuky

na vypracovanie projektovej dokumentácie

 

Predmet zákazky: Projektová dokumentácia stavby „Dom smútku – Nová Sedlica“

 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 1. Identifikácia obstarávateľa:

 

Názov: Obec Nová Sedlica

IČO: 00323314

DIČ: 2020794567

Sídlo: 067 68 Nová Sedlica č. 23

Kontaktná osoba: Vasiľ Dinič, starosta obce

Telefón: 057/76941 87

Elektronická pošta: obec.novasedlica@makoba.sk

Internetová adresa: www.obecnovasedlica.SK

 

 1. Predmet zákazky:

Zákazka na poskytnutie služby, vypracovanie projektovej dokumentácie

 

 1. Názov predmetu zákazky: Projektová dokumentácia stavby „Dom smútku –

Nová Sedlica“

 

 1. Opis predmetu zákazky: predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, vrátane rozpočtu na novostavbu domu smútku , pričom PD bude zahŕňať geodetické výškopisné a polohopisné zameranie lokality, kompletný rozsah projektových architektonicko - stavebných prác vrátane profesii, ako aj výkon komplexnej inžinierskej činnosti (autorský dozor).

Konzultácie a obhliadka po telefonickom dohovore: 0917612462

 

 1. Výsledok verejného obstarávania: uzavretie zmluvy o dielo

 

 1. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec NOVÁ SEDLICA

 

 1. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Predpokladané ukončenie dodávky: vypracovanie technickej dokumentácie – najneskôr

do 31.07.2015.

 

 

 1. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

A/ dňa 27.05.2015 do 12,00 hod. ,

B/ doručenie poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy,

C/ uloženie cenového návrhu do obálky, resp. samostatného obalu s označením hesla:

Súťaž – neotvárať - Dom smútku – Nová Sedlica“.

 

 1. Obsah ponuky predloženej uchádzačom:

Cena musí byť zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta a musí by uvedená ako konečná.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v cenovej ponuke.

 

 1. Podmienky účasti uchádzačov:

Uchádzač musí spĺňa podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 písm. f) zákona. Splnenie uvedenej podmienky preukazuje dokladom podľa § 26 ods. 2 písm. e), t.j. doklad o oprávnení podnikať a doklad o odbornej spôsobilosti na projektovanie príslušných stavieb. (výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, akceptovateľný aj z portálu registra). Predložený doklad (stačí fotokópia) musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje súťaže.

 

 1. Podmienky financovania: Odberateľ nebude poskytovať zálohy ani preddavky na realizáciu predmetu plnenia. Financovanie bude prebiehať formou bezhotovostného platobného styku. Splatnosť faktúr je 30 dní.

 

 1. Kritéria na hodnotenie ponúk: Úspešný uchádzač bude ten, ktorý splní podmienky účasti a ponúkne najnižšiu cenu.

 

 1. Otváranie obálok s ponukami: môžu sa ho uchádzači zúčastniť.

Deň: 27.05.2015 o 12.00 hod..

Miesto otvárania obálok s ponukami:

Názov: Obecný úrad č. 23

Obec: Nová Sedlica

PSČ: 067 68

Miesto otvárania: kancelária starostu obce

 

 1. Ostatné dojednania: Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jeden návrh.

 

 1. Lehota viazanosti ponuky: do 27.05.2015.

 

 

V Novej Sedlici 13.04.2015

 

Vasiľ DINIČ

starosta obce

 

Zoznam aktualít

Majáles 2018
FS "Ľude spud Beskyda" v spolupráci s obcou Nová Sedlica Vás srdečne pozýva na MAJÁLES, ktorý sa uskutoční 11. mája 2018 v KD Nová Sedlica.
Vývoz separovaného odpadu z domácností 2018
Vývoz komunálneho odpadu z domácnosti - rok 2018
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk.
Obec Nová Sedlica odmenená Pečaťou rozvoja obcí a miest
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NiSSR) vyhodnotilo Novú Sedlicu ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.
Nórsky projekt v Uličskej doline
Projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj, ktorý je financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Revitalizácia historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt pod názvom "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" bol zrealizovaný za podpory Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - Zelená dedina.
Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt bol realizovaný v období od 01.07.-15.10.2015.
Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica
V obci máme studňu pre turistov.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
1