Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Obec Nová Sedlica

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nová Sedlica


Z Á M E R

predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Zámer predaja nižšie uvedených nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici č. 75/2016 zo dňa 14.12.2016 a týka sa nasledovných novovytvorených parciel – pozemkov, vyčlenených geometrickým plánom č. 34823123-154/2016 z pôvodných parciel registra „E“ č. 104, 105 a 108 v k. ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve Obce Nová Sedlica, zapísaných na LV č. 1, podiel B2 v 1/1:


Predmet predaja:


A) Novovytvorené parcely, spolu o výmere 536 m2:

    • č. 337/2 o výmere 433 m2 záhrada vyčlenená z časti výmery pôvodnej parcely registra „E“ č. 104 vo vlastníctve obce Nová Sedlica,

    • č. 481/6 o výmere 103 m2 zast. plochy, ktorá bola vyčlenená z pôvodnej parciel registra „E“ č. 105 a 108 vo vlastníctve obce Nová Sedlica


Kupujúca: Daniela Perekstová, Študentská 2047/40, 069 01 Snina

Dôvod: Nehnuteľnosti sa nachádzajú v tesnej blízkosti rodinného domu rodičov žiadateľky /za rodinným domom/ a žiadateľka ich s rodičmi v plnom rozsahu využíva. Keďže svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou v užívaní žiadateľky, pre obec sú nevyužiteľné a nadbytočné.

 

Vasiľ Dinič

starosta obce 

Zoznam aktualít

Nórsky projekt v Uličskej doline
V našom mikroregióne Uličská dolina sa v súčasnosti realizuje projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj, ktorý je financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
"Fest pod Kremencom" - X. ročník
Obec Nová Sedlica Vás srdečne pozýva na festival ľudového spevu a tanca pod názvom "Fest pod Kremencom", ktorý sa koná 17. júla 2016 na miestnom futbalovom ihrisku.
Zámer prevodu nehnuteľností v zmysle § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja pozemkov Obce Nová Sedlica zastavanými stavbami vo vlastníctve nadobúdateľa
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2016
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 2/2016
Projektová dokumentácia stavby
Výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Dom smútku - Nová Sedlica"
Revitalizácia historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt pod názvom "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" bol zrealizovaný za podpory Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - Zelená dedina.
Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt bol realizovaný v období od 01.07.-15.10.2015.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Obec Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu majetku Obce Nová Sedlica.
1