Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 OBEC NOVÁ SEDLICA

Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68 Zboj

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefón: 057/76941 87 e-mail: obec.novasedlica@makoba.sk

 

Obec Nová Sedlica

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nová Sedlica


Z Á M E R

predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Zámer predaja nižšie uvedenej nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou

všetkých poslancov uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici č. 92/2017 zo dňa 28.06.2017 a týka sa pozemku registra „C“ parcely číslo 345, ku ktorej boli pričlenené časti parciel z pozemkov registra „E“ geometrickým plánom č. 34823123-101/2017 a to:


  • 16 m2 z parcely číslo 104

  • 420 m2 z parcely číslo 105

  • 36 m2 z parcely číslo 108


nachádzajúci sa v k. ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve Obce Nová Sedlica, zapísaných na LV č. 1, podiel B2 v 1/1:


Predmet predaja:

A) Pozemok registra C KN parcelné číslo 345, záhrada o výmere 472 m2


Kupujúca: Mária Rusičová, Maurerová 742/2, 040 22 KošiceDôvod: Nehnuteľnosti sa nachádzajú za rodinným domom žiadateľky, pozdĺž vodného toku a prístup na tieto pozemky je možný iba cez zastavanú plochu a nádvorie vo vlastníctve žiadateľky a žiadateľka tieto pozemky dlho užíva. Svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou a zastavanou plochou a nádvorím vo vlastníctve žiadateľky, a tým sú tieto pozemky pre obec nevyužiteľné a nadbytočné.

Vasiľ Dinič

starosta obce

Zverejnené dňa: 10.07.2017

Zvesené dňa: .........................Zoznam aktualít

Majáles 2018
FS "Ľude spud Beskyda" v spolupráci s obcou Nová Sedlica Vás srdečne pozýva na MAJÁLES, ktorý sa uskutoční 11. mája 2018 v KD Nová Sedlica.
Vývoz separovaného odpadu z domácností 2018
Vývoz komunálneho odpadu z domácnosti - rok 2018
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk.
Obec Nová Sedlica odmenená Pečaťou rozvoja obcí a miest
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NiSSR) vyhodnotilo Novú Sedlicu ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.
Nórsky projekt v Uličskej doline
Projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj, ktorý je financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Revitalizácia historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt pod názvom "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" bol zrealizovaný za podpory Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - Zelená dedina.
Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt bol realizovaný v období od 01.07.-15.10.2015.
Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica
V obci máme studňu pre turistov.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
1