Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Výzva na predkladanie ponúk

Obstarávateľ: Obec Nová Sedlica

Názov zákazky: Výstavba domu smútku v obci Nová Sedlica

Stručný opis zákazky: Predmetom projektu je výstavba domu smútku vrátane realizácie úpravy okolia. Stavba sa skladá z niekoľkých stavebných objektov: 

                                                                   SO - 01 Príprava územia

                                                                   SO - 02 Hlavný objekt

                                                                   SO - 03 Vodovodná prípojka 

                                                                   SO - 04 Kanalizačná prípojka

                                                                   SO - 05 Elektroprípojka

                                                                   SO - 06 Vybavenie - interiér a exteriér 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/173-8b5be64111/. 

Lehota na predkladanie ponúk: do 14.11.2017, 10:00 hod. 


                                                                          Vasiľ Dinič, starosta obce 

Zoznam aktualít

Zámer predaja pozemku Obce Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa
FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019