Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Voľby do orgánov samosprávy obcí

                                                                             Voľby

do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

výkon trestu odňatia slobody,

právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

 

 

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Вольбы

до орґанів самосправы сел

Інформації про воліча

І

Датум і час волеб

Вольбы до орґанів самосправы будуть

в суботу 10. новембра 2018 од 7:00 до 22:00 годины

ІІ

Право волити

Право волити до oрґанів самосправы сел/міст мать жытель села/міста, котрый мать місце стабілного бываня в селї/містї, і найпізнїше в день волеб досяг 18 років віку.

Конфліктом з правом волити є законне оклїщіня особной слободы выпливаюче з охраны верейного здравя.

ІІІ

Право быти воленым

За посланця сільского/містьского заступительства, в главнім містї Словацькой републікы Братїславі і в містї Кошіцї містногo заступительства, може быти зволеный жытель села/міста, котрый мать місце стабілного бываня в селї, в котрім кандідує і найпізнїше в день волеб досяг 18 років віку.

За старосту села, пріматора міста, може быти зволеный жытель села, котрый найпізнїше в день волеб досяг 25 років віку.

Конфліктом з правом быти воленым є:

заарештованя,

правоплатне одсуджіня за напланованый кріміналный чін, покы одсуджіня не было загладжене,

однятя способности робити правны дїла.

ІV

Способ голосованя

Воліч може волити лем у селї свого стабілного бываня у волебнім раёнї, в списку котрого є записаный.

Воліч по вступі до волебной містности є повинный превказати обводній волебній комісії свою тотожность обчаньсков леґітімаціов або документом о перебываню чуджінця.

Потім обводна волебна комісія закружкує чісло воліча в списку волічів і выдасть волічови два листы на голосованя - лист на голосованя на вольбы до сільского (містьского) заступительства і лист на голосованя на вольбы старосты села (пріматора міста) і порожню копертку з уряднов печатков села (міста).

Перевзятя листів на голосованя і коперткы потвердить воліч в списку волічів властноручным підписом.

Каждый воліч повинен піти перед голосованём до выдїленой части містности, в котрій може управити лист на голосованя. Волічови, котрый не вступить до того простору, обводна волебна комісія не доволить голосовати.

На листї на голосованя при вольбах посланцїв сільского (містьского або містного) заступительства може воліч закружковати найвеце тілько чісел кандідатів, кілько посланцїв мать быти в даннім волебнім обводї зволеных. (Чісло посланцїв, котре ся волить у волебнім обводї, є уведжене на листї на голосованя.)

На листї на голосованя при вольбах старосты села (пріматора міста або старосты містьской части) може воліч закружковати чісло лем єдного кандідата.

У выдїленій части містности, котра служить на управу листів на голосованя, вложить воліч до коперткы єден лист на голосованя у вольбах до сільского (містьского) заступительства і єден листок на голосованя у вольбах старосты села (пріматора міста).

На пожаданя воліча обводна волебна комісія му выдасть за неправилно управлены листы на голосованя іншы. Неправилно управлены листы на голосованя воліч вложить на місто выдїлене на одложіня несхоснованых листів на голосованя.

Воліч, котрый не може сам управити лист на голосованя із здравотных прічін або зато, же не може чітати ці писати і перед голосованём поінформує о тім фактї обводну волебну комісію, має право взяти із собов до выдїленой части на управу листів на голосованя іншу способну особу, жебы подля ёго інштрукцій управила лист на голосованя і вложыла го до коперткы. Обидві особы перед вступом до выдїленой части на управу листів на голосованя член обводной волебной комісії поучіть о способі голосованя, о основі трестного скутку марїня приправы і ходу волеб. Членове обводной волебной комісії не сміють волічам управлёвати листы на голосованя.

Місто воліча, котрый не може із здравотных прічін сам вложыти копертку до волебной урны, може ю до нёй на ёго жадость і в ёго притомности вложыти інша особа, але не член волебной комісії.

Воліч, котрый не може прийти до волебной містности із важных, главно здравотных прічін, має право пожадати обводну волебну комісію голосовати до переносной волебной урны, а то лем на теріторії волебного обводу, про котрый была обводна волебна комісія створена.

Воліч повинен одложыти несхоснованы листы на голосованя або неправилно управлены листы на голосованя до запечатованой ладічкы на несхоснованы або неправилно управлены листы на голосованя, інакше ся допустить переступлїня, за котре дістане покуту 33 евра.

Zoznam aktualít

FEST pod Kremencom - XIII. ročník
Obec Nová Sedlica Vás srdečne pozýva na festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom", ktorý sa uskutoční 14. júla 2019.
Realizácia projektu Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite
Projekt Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite
FEST pod Kremencom - XII. ročník
OBEC NOVÁ SEDLICA Vás srdečne pozýva na festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom", ktorý sa bude konať 15. júla 2018 na miestnom futbalovom ihrisku.
Vývoz separovaného odpadu z domácností 2018
Vývoz komunálneho odpadu z domácnosti - rok 2018
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí