Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

                                                      OBEC NOVÁ SEDLICA

                                                                 Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68 ZbojTelefón: 057/76941 87 e-mail: obec.novasedlica@makoba.sk
Obec Nová Sedlica

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nová Sedlica


Z Á M E R

predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Zámer predaja nižšie uvedenej nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou

všetkých poslancov uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici č. 121/2018 zo dňa 28.06.2018 a týka sa nasledovnej novovytvorenej parcely – pozemku vyčleneného geometrickým plánom z pôvodnej parcely registra „E“ č. 45 v k. ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve Obce Nová Sedlica, zapísanej na LV č. 1, v časti B2, podiel 1/1:


Predmet predaja:


A) Novovytvorená parcela:


      • parcela č. 484/4 o výmere 222 m2, druh: ostatné plochy - vyčlenená z výmery pôvodnej parcely registra „E“ č. 45 o výmere 2342 m2, k. ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve obce Nová Sedlica, zapísanej na LV č. 1Kupujúci: Vasiľ Ruňanin a manž. Anna Ruňaninová, rod. KostovaľováDôvod: Zveľadenie a dlhoročné užívanie pozemku.
Vasiľ Dinič

starosta obce

Zverejnené dňa: 02.08..2018

Zvesené dňa: .........................

Zoznam aktualít

FEST pod Kremencom - XIII. ročník
Obec Nová Sedlica Vás srdečne pozýva na festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom", ktorý sa uskutoční 14. júla 2019.
Realizácia projektu Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite
Projekt Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite
FEST pod Kremencom - XII. ročník
OBEC NOVÁ SEDLICA Vás srdečne pozýva na festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom", ktorý sa bude konať 15. júla 2018 na miestnom futbalovom ihrisku.
Vývoz separovaného odpadu z domácností 2018
Vývoz komunálneho odpadu z domácnosti - rok 2018
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí