Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Podporené projekty

 

                                OBEC NOVÁ SEDLICA

Podporený projekt:


Projekt č. 2 schválených ročných priorít okresu Snina na rok 2021


Účel poskytnutia regionálneho príspevku: zvýšenie návštevnosti obce v oblasti cestovného ruchu – rekonštrukcia prístupovej cesty a parkoviska.


Projekt: Rekonštrukcia prístupovej cesty a parkoviska


Výška dotácie: 40 000,- Eur /slovom: štyridsať tisíc eur/


Termín realizácie projektu:   marec - máj 2022

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov .


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            OBEC NOVÁ SEDLICA

 

Podporený projekt:

Program: KULTÚRA

Podprogram: 2.2 KULTÚRA – bežné (neinvestičné výdavky)

Názov projektu: Vybavenie kultúrneho domu a obecného úradu

Výška dotácie: 1500,- Eur /slovom: jedentisícpäťsto eur/

Termín realizácie projektu: 01.03.2021 – 31.08.2021

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------