Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 Obec Nová Sedlica

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nová Sedlica


Z Á M E R

predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Zámer predaja nižšie uvedených nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinov všetkých poslancov uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici č. 59/2016 zo dňa 31.03.2016 a týka sa nasledovných novovytvorených parciel – pozemkov, vyčlenených geometrickým plánom č. 64/2015 z pôvodných parciel registra „E“ č. 18 a 19 v k. ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve Obce Nová Sedlica, zapísaných na LV č. 1, podiel B2 v 1/1:


Predmet predaja:


A) Novovytvorené parcely, spolu o výmere 1004 m2:

    • č. 475/13 o výmere 331 m2 zast. plochy, č. 475/14 o výmere 33 m2 zast. plochy, vyčlenené z časti výmery pôvodných parciel registra „E“ č. 18 a 19 vo vlastníctve obce Nová Sedlica,

    • č. 475/15 o výmere 412 m2 zast. plochy, č. 475/16 o výmere 18 m2 zast. plochy, č. 476/1 o výmere 210 m2 trvalý trávny porast, ktoré boli vyčlenené z pôvodnej parcely registra „E“ č. 19 vo vlastníctve obce Nová Sedlica


Kupujúca: Anna Ferkaninová, rod. Diničová, trvalým bytom Nová Sedlica č. 6,


B) Novovytvorené parcely, spolu vo výmere 340 m2:

    • č. 475/17 o výmere 33 m2 zast. plochy, č. 475/18 o výmere 13 m2 zast. plochy, č. 475/19 o výmere 2 m2 zast. plochy, č. 475/20 o výmere 228 m2 zastav. plochy, č. 476/2 o výmere 64 m2 trvalý trávny porast, vyčlenené z pôvodnej parcely registra „E“ č. 19 vo vlastníctve obce Nová Sedlica


Kupujúci: Vasiľ Dinič, rodený Dinič, trvalým bytom Nová Sedlica č. 8


Dôvod: Nehnuteľnosti sa nachádzajú pozdĺž vodnej plochy a prístup na tieto nehnuteľnosti je možný len cez zastavané plochy a nádvoria v užívaní kupujúcich a kupujúci ich v plnom rozsahu využívajú. Keďže tieto nehnuteľností svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami vo vlastníctve kupujúcich, sú pre obec nevyužiteľné a nadbytočné. 

                                                                                                                           Vasiľ Dinič

                                                                                                                            starosta obce

Zoznam aktualít

Nórsky projekt v Uličskej doline
V našom mikroregióne Uličská dolina sa v súčasnosti realizuje projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj, ktorý je financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
"Fest pod Kremencom" - X. ročník
Obec Nová Sedlica Vás srdečne pozýva na festival ľudového spevu a tanca pod názvom "Fest pod Kremencom", ktorý sa koná 17. júla 2016 na miestnom futbalovom ihrisku.
Zámer prevodu nehnuteľností v zmysle § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja pozemkov Obce Nová Sedlica zastavanými stavbami vo vlastníctve nadobúdateľa
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2016
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 2/2016
Projektová dokumentácia stavby
Výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Dom smútku - Nová Sedlica"
Revitalizácia historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt pod názvom "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" bol zrealizovaný za podpory Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - Zelená dedina.
Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt bol realizovaný v období od 01.07.-15.10.2015.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Obec Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu majetku Obce Nová Sedlica.
1