Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 OBEC NOVÁ SEDLICA

                                                                                             Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68 Zboj

 

Obec Nová Sedlica

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nová Sedlica


Z Á M E R

predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Zámer predaja nižšie uvedenej nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici č. 14/2019 zo dňa 11.09.2019 a týka sa nasledovnej novovytvorenej parcely – pozemku vyčleneného geometrickým plánom č. 34823123-21/2019 z pôvodnej parcely registra „C“ č. 990/2 v k. ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve Obce Nová Sedlica, zapísanej na LV č. 1, v časti B2, podiel 1/1:


Predmet predaja:

A) Novovytvorená parcela:

 

 

  • parcela č. 990/27 o výmere 145 m2, druh: trvalý trávny porast - vyčlenená z výmery pôvodnej parcely registra „C“ č. 990/2 o výmere 515 m2, k. ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve obce Nová Sedlica, zapísanej na LV č. 1

 

Kupujúci: Michal Hrabovčin a manž. Mária, rodená Diničová

 

Dôvod: Uvedený pozemok sa nachádza nad pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov, je svahovitého terénu, pre obec je nevyužiteľný a nadbytočný.
Vasiľ Dinič

starosta obce

Zverejnené dňa: 12.09.2019

Zvesené dňa: .........................Zoznam aktualít

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Sme Rusíni - SODB 2021
Pre nás, Rusínov, je sčítanie obzvlášť významný akt, pretože jeho výsledky ovplyvnia budúce smerovanie celkovej činnosti rusínskej národnostnej menšiny.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer predaja pozemku Obce Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019