Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 Obec Nová Sedlica

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nová Sedlica


Z Á M E R

predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Zámer predaja nižšie uvedených nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinov všetkých poslancov uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici č. 84/2017 zo dňa 27.03.2017 a týka sa nasledovných novovytvorených parciel – pozemkov, vyčlenených geometrickým plánom č. 34823123-154/2016  z pôvodných parciel registra „E“ č. 104, 105 a 108 v k. ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve Obce Nová Sedlica, zapísaných na LV č. 1, podiel B2 v 1/1:


Predmet predaja:


A) Novovytvorené parcely, spolu o výmere 345 m2:

- parcela č. 337/3  o výmere 197 m2 , záhrada ,  vyčlenená z časti výmery pôvodnej parcely registra „E“ č. 104 vo vlastníctve obce Nová Sedlica,

- parcela č. 344/2 o výmere 148 m2 , záhrada, časť o výmere 79 m2 vyčlenená z pozemku registra E KN parcelné číslo 105 a časť o výmere 69 m2 vyčlenená z pozemku registra E KN parcelné číslo 108.

 

Kupujúci: Ján Zimovčák, Nová Sedlica č. 30, 067 68

 

Dôvod: Nehnuteľnosti sa nachádzajú za rodinným domom žiadateľa, pozdĺž vodného toku a prístup na tieto pozemky je možný iba cez zastavanú plochu a nádvorie vo vlastníctve žiadateľa a žiadateľ tieto pozemky dlho užíva. Svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami a zastavanom plochou a nádvorím vo vlastníctve žiadateľa, a tým sú tieto pozemky pre obec nevyužiteľné a nadbytočné. 

 

    Vasiľ Dinič, starosta obce 

Zoznam aktualít

FEST pod Kremencom - XII. ročník
OBEC NOVÁ SEDLICA Vás srdečne pozýva na festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom", ktorý sa bude konať 15. júla 2018 na miestnom futbalovom ihrisku.
Vývoz separovaného odpadu z domácností 2018
Vývoz komunálneho odpadu z domácnosti - rok 2018
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí