Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 Obec Nová Sedlica

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nová Sedlica


Z Á M E R

predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Zámer predaja nižšie uvedených nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinov všetkých poslancov uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici č. 84/2017 zo dňa 27.03.2017 a týka sa nasledovných novovytvorených parciel – pozemkov, vyčlenených geometrickým plánom č. 34823123-154/2016  z pôvodných parciel registra „E“ č. 104, 105 a 108 v k. ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve Obce Nová Sedlica, zapísaných na LV č. 1, podiel B2 v 1/1:


Predmet predaja:


A) Novovytvorené parcely, spolu o výmere 345 m2:

- parcela č. 337/3  o výmere 197 m2 , záhrada ,  vyčlenená z časti výmery pôvodnej parcely registra „E“ č. 104 vo vlastníctve obce Nová Sedlica,

- parcela č. 344/2 o výmere 148 m2 , záhrada, časť o výmere 79 m2 vyčlenená z pozemku registra E KN parcelné číslo 105 a časť o výmere 69 m2 vyčlenená z pozemku registra E KN parcelné číslo 108.

 

Kupujúci: Ján Zimovčák, Nová Sedlica č. 30, 067 68

 

Dôvod: Nehnuteľnosti sa nachádzajú za rodinným domom žiadateľa, pozdĺž vodného toku a prístup na tieto pozemky je možný iba cez zastavanú plochu a nádvorie vo vlastníctve žiadateľa a žiadateľ tieto pozemky dlho užíva. Svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami a zastavanom plochou a nádvorím vo vlastníctve žiadateľa, a tým sú tieto pozemky pre obec nevyužiteľné a nadbytočné. 

 

    Vasiľ Dinič, starosta obce 

Zoznam aktualít

Majáles 2018
FS "Ľude spud Beskyda" v spolupráci s obcou Nová Sedlica Vás srdečne pozýva na MAJÁLES, ktorý sa uskutoční 11. mája 2018 v KD Nová Sedlica.
Vývoz separovaného odpadu z domácností 2018
Vývoz komunálneho odpadu z domácnosti - rok 2018
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk.
Obec Nová Sedlica odmenená Pečaťou rozvoja obcí a miest
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NiSSR) vyhodnotilo Novú Sedlicu ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.
Nórsky projekt v Uličskej doline
Projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj, ktorý je financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Revitalizácia historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt pod názvom "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" bol zrealizovaný za podpory Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - Zelená dedina.
Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt bol realizovaný v období od 01.07.-15.10.2015.
Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica
V obci máme studňu pre turistov.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
1