Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer prevodu nehnuteľností v zmysle § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 Obec Nová Sedlica

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nová SedlicaZverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce -

pozemky zastavané stavbami vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane

priľahlého pozemku


Predmet predaja:


  • novovytvorená parcela registra „C“ - KN č. 475/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 374 m2,

  • novovytvorená parcela registra „C“ - KN č. 475/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m2,

  • novovytvorená parcela registra „C“ - KN č. 475/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2,


ktoré sú identifikované geometrickým plánom č. 37007459-26/2014 vyhotoveným Vlastimilom Husťakom, geodézia VHS, Cirkevná 187/6, Stakčín, autorizačne overeným dňa 03.09.2015 a úradne overeným Okresným úradom v Snine, odbor katastrálny dňa 11.09.2015.

Uvedené novovytvorené parcely boli odčlenené z obecného pozemku parcely registra „E“ - KN č. 19 – ostatné plochy vedenej na LV č. 1 v k. ú. Nová Sedlica.


Kupujúca: Kvetoslava Chauturová, rodená Lecková, trvale bytom Nová Sedlica č. 19, 067 68

Dôvod: Na dotknutých pozemkoch sa nachádzajú stavby – hospodárska budova a garáž, ktoré nadobúdateľka zdedila po svojich rodičoch a ktoré užíva. Uvedené stavby tvoria doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe - rodinnému domu, ktorý sa nachádza v ich blízkosti.

Tento zámer predať nehnuteľný majetok obce v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici č. 40/2015 zo dňa 12.11.2015. 


                   Vasiľ Dinič

                      starosta 

Zoznam aktualít

Nórsky projekt v Uličskej doline
V našom mikroregióne Uličská dolina sa v súčasnosti realizuje projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj, ktorý je financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
"Fest pod Kremencom" - X. ročník
Obec Nová Sedlica Vás srdečne pozýva na festival ľudového spevu a tanca pod názvom "Fest pod Kremencom", ktorý sa koná 17. júla 2016 na miestnom futbalovom ihrisku.
Zámer prevodu nehnuteľností v zmysle § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja pozemkov Obce Nová Sedlica zastavanými stavbami vo vlastníctve nadobúdateľa
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2016
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 2/2016
Projektová dokumentácia stavby
Výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Dom smútku - Nová Sedlica"
Revitalizácia historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt pod názvom "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" bol zrealizovaný za podpory Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - Zelená dedina.
Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt bol realizovaný v období od 01.07.-15.10.2015.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Obec Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu majetku Obce Nová Sedlica.
1