Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Podľa zákona č. 329/2018 Z. z. , ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2019 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

 

úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok

v obci NOVÁ SEDLICA je:

 

                                         52,98 %

 

  • výška poplatku za uloženie ZKO a objemného odpadu = množstvo týchto odpadov uložených na skládku odpadov v t x sadzba za rok v eurách . t-1

  • sadzba závisí od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2021 a pre nasleddujúce roky:

  •  

Podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z. Sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov sú:

 

 

Položka

Úroveň vytriedenia

komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2021

2022

2023

1

x 10

33

33

33

2

10 < x 20

30

30

30

3

20 < x 30

27

27

27

4

30 < x 40

22

22

22

5

40 < x 50

18

18

18

6

50 < x 60

15

15

15

7

x > 60

11

11

11

 

 

Zoznam aktualít

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
FEST pod Kremencom - XV. ročník
SMS PARKOVANIE
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer predaja pozemku Obce Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osbitného zreteľa
1