Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Obec Nová Sedlica

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nová Sedlica


Z Á M E R

predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľaZámer predaja nižšie uvedených nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici č. 68/2016 zo dňa 29.9.2016 a týka sa nasledovných novovytvorených parciel – pozemkov, vyčlenených geometrickým plánom č. 34823123-91/2015 zo dňa 19.08.2015 z pôvodných parciel registra „E“ č. 104, 103/2 a 108 v k. ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve Obce Nová Sedlica, zapísaných na LV č. 1:

Predmet predaja:


  1. - parcela č. 343 o výmere 156 m2 – trvalý trávny porast vyčlenená predmetným geometrickým plánom z pôvodnej parcely č. E KN 103/2 o výmere 1641 m2 – ostatné plochy,

  2. - parcela č. 336/1 o výmere 1008 m2 – trvalý trávny porast, vyčlenená uvedeným geometrickým plánom z parcely vo vlastníctve obce č. E KN 104 o výmere 4588 m2 – ostatné plochy,

  3. - parcela č. 481/5 o výmere 180 m2 – zastavané plochy a nádvoria, vyčlenená uvedeným geometrickým plánom z parcely vo vlastníctve obce č. E KN 108 o výmere 1072 m2 – vodné plochy.


Kupujúci: Vasiľ Fedoráš, rodený Fedoráš, trvale bytom Snina, Komenského 2653


Dôvod: Nehnuteľností sa nachádzajú v tesnej blízkosti rodinného domu žiadateľa /pred a za rodinným domom/a žiadateľ ich v plnom rozsahu využíva. Keďže svojím využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami v užívaní žiadateľa, pre obec sú nevyužiteľné a nadbytočné.Vasiľ Dinič

starosta obce

Zoznam aktualít

Nórsky projekt v Uličskej doline
V našom mikroregióne Uličská dolina sa v súčasnosti realizuje projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj, ktorý je financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
"Fest pod Kremencom" - X. ročník
Obec Nová Sedlica Vás srdečne pozýva na festival ľudového spevu a tanca pod názvom "Fest pod Kremencom", ktorý sa koná 17. júla 2016 na miestnom futbalovom ihrisku.
Zámer prevodu nehnuteľností v zmysle § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja pozemkov Obce Nová Sedlica zastavanými stavbami vo vlastníctve nadobúdateľa
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2016
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 2/2016
Projektová dokumentácia stavby
Výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Dom smútku - Nová Sedlica"
Revitalizácia historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt pod názvom "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" bol zrealizovaný za podpory Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - Zelená dedina.
Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt bol realizovaný v období od 01.07.-15.10.2015.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Obec Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu majetku Obce Nová Sedlica.
1