Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

                                        OBEC NOVÁ SEDLICA

                                           Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68 Zboj

 

Obec Nová Sedlica

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nová Sedlica

 

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce -

pozemok zastávaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane

priľahlého pozemku


Predmet predaja:

  • novovytvorená parcela registra „C“ - č. 458/5 – ostatné plochy o výmere 135 m2,

ktorá je identifikovaná geometrickým plánom č. 01/2018, autorizačne overeným dňa 25.06.2018 a úradne overeným Okresným úradom v Snine, odbor katastrálny dňa 17.07.2018.

Uvedená novovytvorená parcela bola odčlenená z obecného pozemku registra „C“ - parcela č. 458/1 – zastavané plochy a nádvorie, vedená na LV č. 1, k. ú. Nová Sedlica.


Kupujúci: Michal Fedoráš, Nová Sedlica č. 44, 067 68

 

Dôvod: Pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s rodinným domom žiadateľa.

Tento zámer predať nehnuteľný majetok obce v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici č. 132/2018 zo dňa 06.112018.                                                                                      Vasiľ Dinič

                                                                                     starosta obceZverejnené dňa: 21.12.2018

Zvesené dňa:
Zoznam aktualít

FEST pod Kremencom - XIII. ročník
Obec Nová Sedlica Vás srdečne pozýva na festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom", ktorý sa uskutoční 14. júla 2019.
Realizácia projektu Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite
Projekt Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite
FEST pod Kremencom - XII. ročník
OBEC NOVÁ SEDLICA Vás srdečne pozýva na festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom", ktorý sa bude konať 15. júla 2018 na miestnom futbalovom ihrisku.
Vývoz separovaného odpadu z domácností 2018
Vývoz komunálneho odpadu z domácnosti - rok 2018
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí