Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

      OBEC NOVÁ SEDLICA

Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68 Zboj


                         Podľa zákona č. 329/2018 Z. z. , ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2019 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok

v obci NOVÁ SEDLICA je:

40,68 %


  • výška poplatku za uloženie ZKO a objemného odpadu = množstvo týchto odpadov uložených na skládku odpadov v t x sadzba za rok v eurách . t-1

  • sadzba závisí od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2019 a pre rok 2020 je nasledovná:


Podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z. Sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov sú:

 

Položka

Úroveň vytriedenia

komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2020

2021

2022

1

x ≤ 10

26

33

33

2

10 < x ≤ 20

24

30

30

3

20 < x ≤ 30

22

27

27

4

30 < x ≤ 40

13

22

22

5

40 < x ≤ 50

12

18

18

6

50 < x ≤ 60

11

15

15

7

x > 60

8

8

11Vypracovala: Jana Šebáková

Zoznam aktualít

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Sme Rusíni - SODB 2021
Pre nás, Rusínov, je sčítanie obzvlášť významný akt, pretože jeho výsledky ovplyvnia budúce smerovanie celkovej činnosti rusínskej národnostnej menšiny.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer predaja pozemku Obce Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019