Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer predaja pozemku Obce Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 OBEC NOVÁ SEDLICA

Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68 ZbojTelefón: 057/76941 87 e-mail: obec.novasedlica@makoba.sk
Obec Nová Sedlica

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nová Sedlica


Z Á M E R

predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Zámer predaja nižšie uvedenej nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici č. 32/2020 zo dňa 24.06.2020 a týka sa novovytvorenej parcely – pozemku č. 990/28 vyčleneného geometrickým plánom č. 34823123-57/2020 z pôvodnej parcely registra „C“ č. 990/2 v k. ú. Nová Sedlica a parcely registra „C“ č. 990/21 vo vlastníctve Obce Nová Sedlica, zapísanej na LV č. 1, v časti B2, podiel 1/1:


Predmet predaja:


  1. Parcela registra „C“ č. 990/21 o výmere 493 m2, druh: trvalý trávny porast, k.ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve obce Nová Sedlica, evidovanej na LV č. 1

  2. Novovytvorená parcela: -parcela č. 990/28 o výmere 295 m2, druh: trvalý trávny porast - vyčlenená z výmery pôvodnej parcely registra „C“ č. 990/2 o výmere 515 m2, k. ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve obce Nová Sedlica, zapísanej na LV č. 1

 Kupujúca: Martina Korkobcová, rod. SemjonováDôvod: Dlhodobé užívanie pozemku zo strany žiadateľky. Pozemky sú pre obec nevyužiteľné a nadbytočné z dôvodu svahovitého terénu a obmedzeného prístupu.
Vasiľ Dinič

starosta obce

Zverejnené dňa: 25.06.2020

Zvesené dňa: .........................


Zoznam aktualít

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Sme Rusíni - SODB 2021
Pre nás, Rusínov, je sčítanie obzvlášť významný akt, pretože jeho výsledky ovplyvnia budúce smerovanie celkovej činnosti rusínskej národnostnej menšiny.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer predaja pozemku Obce Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019